МУЗЕЄЗНАВЧІ СТУДІЇ ІЛАРІОНА СВЄНЦІЦЬКОГО (1905–1930-ТІ РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.36

Ключові слова:

Іларіон Свєнцiцький, музей, музеєзнавчі студії, Національний музей у Львові, пам’ятка, культурні цінності

Анотація

Мета статті – висвітлити музейну діяльність Іларіона Свєнціцького (1876–1956) упродовж 1905–1930-х рр. – ученого-лінгвіста, мистецтвознавця, громадського діяча, багаторічного директора Національного музею у Львові, заснованого в лютому 1905 р. греко-католицьким митрополитом Андреєм Шептицьким. Підкреслюється, що попри численні публікації, досі є потреба в аналізі музеєзнавчих напрацювань ученого. Розкрито теоретичну й практичну діяльність І. Свєнціцького в галузі музейництва, зокрема, схарактеризовано його наукові праці й виступи, у яких порушуються питання завдань музеїв, розкривається суть й основні етапи становлення музею як культурної установи, робиться огляд зарубіжних та українських музеїв, визначаються нагальні завдання Національного музею у Львові. Увага приділена організації І. Свєнціцьким виставкової й видавничої роботи в очолюваному ним музейному закладі. Зауважено, що І. Свєнціцький був пοпуляризатοрοм розвитку Національного музею у Львові, у щорічних звітах детально документував питання внутрішньої діяльності музею. У статті звернено увагу на заходи I. Свєнціцького з пошуку й вивчення пам’яток. З’ясовано, що науковець проводив активну науково-фондову роботу, систематично поповнюючи музейні збірки пам’ятками українського мистецтва та іншими реліквіями. I. Свєнціцький був активним членом громадської організації «Союз музеїв у Польщі», брав участь у з’їздах представників музеїв Польщі, докладав зусиль до діяльності музейних закладів у Галичині на високому професійному рівні. Доведено, що науковий доробок музейника залишається актуальним для вивчення історії, теорії й практики музейного будівництва в Галичині в першій третині ХХ ст.

Посилання

Банах, В. (2020). Національний музей у Львові (1905–1939): науково-фондова робота. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія». Вип. 4/46. С. 89–105.

Гаврилюк, С., Гаврилюк, О. (2017). Історичний нарис пам’яткоохоронної справи. Основи пам’яткознавства / наук. ред. Л. Гріффен, О. Титова / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group. Бо-Басен (Маврикій). Київ : LAP LAMBERT Academic Publishing. С. 420–483.

Гентош, Л. (2016). Митрополит Андрей Шептицький як засновник та меценат Національного музею у Львові: засади діяльності, пріоритети розвитку та історична спадщина. Краєзнавство. № 1/2. С. 212–220.

Корнутко-Гринів, О. (2004). Актуальні проблеми теорії і практики музейної справи у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького (1908–1918). Мова, література і музеєзнавство у науковій спадщині І. Свєнціцького : зб. наук. пр. Львів : Видавн. центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка. C. 109–121.

Корнутко-Гринів, О. (2018). Теоретичні праці Іларіона Свенціцького в царині музеології (1928–1939 рр.). Історія релігій в Україні : наук. щоріч. Вип. 28. Ч. I. С. 327–347.

Коць-Григорчук, Л. (1998). Іларіон Свєнціцький – музейний діяч. Пам’ятки України. Ч. 1. C. 73–84.

Маньковська, Р. (2016). Музеї України у суспільно-історичних викликах ХХ – початку ХХІ століть. Львів : Простір-М. 408 с.

Мрачковська, Н. (2004). Теоретична спадщина Національного музею у Львові в контексті розвитку української мистецтвознавчої думки (1905–1939 рр.). Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 15. С. 196–209.

Надольська, В. (2022). Історія музейної справи: теорія, події, персоналії. Навч. посіб. Луцьк : друкарня «Волииньполіграф». 230 с.

Національний музей у Львові (2023). URL: https://nml.com.ua (дата звернення: 05.12.2023).

Романюк, Т. (2015). Листування Ярослава Пастернака й Іларіона Свєнціцького. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 19. С. 208–260.

Свєнціцький, І. (1919). Громадське значіння Національного Музея у Львові. URL: https://zbruc.eu/node/93216 (дата звернення: 22.12.2023).

Свєнціцький, І. (1930). XXV літ діяльности Національного музею. Двайцятьпять-ліття Національного музею у Львові : збірник / під ред. І. Свєнціцького. Львів. C. 11–24.

Свєнціцький, І. (2001). Завдання вистав Національного музею у 1938 р. Літопис Національного музею за 1938 рік. Львів. C. 81–83.

Свєнціцький, І. (1932). Консервація і реставрація історичних пам’яток церковного мистецтва. Львів : «Бібльос». 15 с.

Свєнціцький, І. (2001). Музей – осередок культурно-національної праці. Літопис Національного музею у Львові за 1936 рік. Львів. C. 43–44.

Свєнціцький, І. (1914). Національний музей. Діло. 16.04.1914. URL: https://zbruc.eu/node/21333 (дата звернення: 22.12.2023).

Свєнціцький, І. (2001). Огляд наукової праці Національного музею продовж 30 літ. Літопис Національного музею за 1935 рік. Львів. C. 25–26.

Свєнціцький, І. (1920). Про музеї та музейництво (Нариси і замітки). Львів : Діло. 80 с.

Сидор, О. Ф. (2004). Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця ХIХ – початку ХХ ст. Літопис Національного музею у Львові. Львів. № 3(8). C. 3–33.

Тріска, О. (2014). Колекція ікон на склі з Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького. Народознавчі зошити. № 6 (120). С. 1355–1368.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Гаврилюк, С. В., & Надольська, В. В. (2024). МУЗЕЄЗНАВЧІ СТУДІЇ ІЛАРІОНА СВЄНЦІЦЬКОГО (1905–1930-ТІ РР.). Культурологічний альманах, (1), 283–292. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.36

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ