КУЛЬТУРА ЯК СИСТЕМА МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.40

Ключові слова:

культура, цінність, система цінностей, мораль, заборона, пращури

Анотація

Культура є специфічною формою буття людини, особливим способом вираження діяльності людини, сутності людини, саме тим, що виокремлює її з тваринного світу. Культура є продуктом суспільного розвитку людства і водночас якісною характеристикою людського суспільства. Культура не лише допомагає нам пізнати навколишній світ, а й допомагає сформувати власні переконання, настанови, виробити критерії оцінки матеріальних і духовних цінностей, визначити власну систему цінностей і власні ціннісні орієнтації. Це відбувається завдяки менталітету. Менталітет містить відбиток успадкованих від попередніх поколінь історичних традицій, стилів поведінки, особливостей мислення, світогляду, сприйняття та тлумачення світу, рис національного характеру. Ментальність визначається архетипами та стереотипами певної культури й відображається в її соціокультурних феноменах. Усвідомлення культури власного народу, прийняття менталітету, досвіду попередніх поколінь сприяє патріотичному вихованню, національній обізнаності особистості, консолідації народу. Культура є сукупністю матеріальних і духовних цінностей, які створені людством протягом його існування. По суті, це спосіб виокремлення людини з природи, адже людина взяла до рук палку й побачила в ній не лише знаряддя праці, а й зброю. Використати цю зброю можна було проти хижаків, ворогів або проти родичів. Тим самим руйнувалося природне право на владу найсильнішого. Задля подолання знищення одне одного людству необхідно було знайти щось сильніше за зброю – мораль. Так через систему табу, заповідей формується перша система – цінність людського життя, цінність родини, які з часом стануть основою культури. Отже, культура є способом ставлення людини до природи, суспільства, до самого себе, у процесі якого людина активно пізнає та засвоює створену своїми пращурами культуру, відтворює її, створюючи нове на основі здобутих знань, умінь, навичок, здібностей, засвоєних нею як цінності, враховуючи особливості менталітету. Культура розпізнається у ставленні людини до дійсності, до інших людей, до самого себе, а ставлення людини до культури є важливим не лише для культурного розвитку людини, а й для існування самої культури.

Посилання

Гордійчук О. (2018). Архетипи Землі та Свободи як основні детермінанти української ментальності. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. Випуск 21. С. 21–28.

Готинян-Журавльова В.В. (2021). Безеталонне вимірювання ціннісних орієнтацій особистості: соціально-філософський аналіз (Докторська дисертація). Державний заклад «Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д. Ушинського». Одеса.

Донченко О., Романенко Ю. (2001). Архетипи соціального життя і політика. Київ : Либідь, 334 с.

Дрожжина С. (2008). Мультикультуралізм: теоретичні і практичні аспекти. Політичний менеджмент. № 3. С. 96–106.

Заредінова Е. (2017). Культурні та особистісні цінності: логіка взаємозв’язку. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. С. 197–201.

Колодій А. (2008). Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України. Агора. С. 5–14.

Майданюк І.З. (ред.) (2017). Культурологія. Київ : Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 335 с.

Пунченко О. П., Черниш О. М. (2006). Філософія. Одеса : Астропринт, 424 с.

Ручка А. (2010). Ціннісна ментальність вікових груп соціуму. Соціологічні дослідження культури: концепції та практики: зб. Наук. праць. Київ : Ін-т культурології НАМУ, С. 117–127.

Шайгородський Ю. (2007). Суспільна мораль як система цінностей. Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі: збірник нормативних актів України. Київ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Готинян-Журавльова, В. В., & Сумченко, І. В. (2024). КУЛЬТУРА ЯК СИСТЕМА МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ. Культурологічний альманах, (1), 310–316. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.40

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ