РОЗВИТОК КАФЕДРИ СУСПІЛЬНИХ НАУК ХАРКІВСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945–1955 РОКИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.9

Ключові слова:

суспільні науки, тоталітаризм, культ особи, холодна війна, космополітизм, Харківський театральний інститут

Анотація

У статті досліджено розвиток кафедри суспільних наук Харківського театрального інституту в перше повоєнне десятиліття, період, на який прийшовся апофеоз тоталітарного режиму та культ особи Й. Сталіна. Проаналізовано навчально-методичну та наукову діяльність викладачів кафедри, основні напрями наукових досліджень. Методи дослідження. У написанні статті були використані такі спеціальні історичні методи: історично-генетичний, який дозволив дослідити процес розвитку кафедри в повоєнні роки, зміни в кадровому складі, у програмах курсів та їх реєстрів; історико-біографічний підхід, який дозволив проаналізувати кадровий склад кафедри, його професійно-освітній рівень; а також метод структурного аналізу, який дозволив реконструювати структуру кафедри в досліджуванні роки. Результати. Досліджено розвиток суспільних наук у конкретний час, пов’язаний із початком холодної війни, яка вплинула на розвиток суспільних наук у Союзі Радянських Соціалістичних Республік та інших країн. Наукова новизна полягає в тому, що у статті вперше на основі архівних та інших джерел проаналізовані навчально-методична, наукова діяльність і кадровий склад кафедри суспільних наук Харківського театрального інституту в 1945–1955 роки. Ідеологічні кампанії 40–50-х років ХХ століття негативно вплинули на розвиток суспільних наук, зокрема й на діяльність харківських суспільствознавців та істориків. Висновки. В умовах протистояння між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки кафедрам суспільних наук надавалась особлива роль у викритті «буржуазної ідеології», боротьби з «антипатріотизмом» і космополітизмом. Суспільствознавча вузівська наука в досліджуване десятиліття розвивалась у єдиному потоці всієї радянської науки. Значний вплив на її розвиток мали рішення партії й уряду з ідеологічних питань, направлені на вдосконалення процесу викладання у вигідному для влади напрямі. Водночас цей період був пов’язаний із поступовим удосконаленням навчально-методичної та науково-дослідницької роботи. Більш жорсткі вимоги ставилися до якості дисертаційних робіт, наукової актуальності, тематики досліджень, розширялось коло досліджуваних тем. Усі ці зміни можна побачити на прикладі діяльності кафедри суспільних наук Харківського театрального інституту.

Посилання

Барсенков А. С., Вдовин А. И. (2003). История России. 1938–2002 : учебное пособие. Москва : Аспект-Пресс. 540 с.

Добрускин М. Е. (1952). Новая интеллигенция в странах народной демократии. Вопросы философии. № 1. С. 85–102.

Добрускин М. Е. (1951). В интересах идейного воспитания студенчества. Советское искусство. 24 октября. С. 2.

Звіт про роботу Харківського театрального інституту за 1951/1952 навч. рік // Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 6066. Оп. 1. Спр. 32. 93 арк.

Звіт про роботу Харківського театрального інституту за 1953/1954 навч. рік // Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 6066. Оп. 1. Спр. 49. 80 арк.

Звіт про роботу Харківського театрального інституту за 1954/1955 навч. рік // Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 6066. Оп. 1. Спр. 56. 52 арк.

Матеріали про роботу кафедр Харківського театрального інституту за 1949/1950 навч. рік // Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 6066. Оп. 1. Спр. 20. 64 арк.

(1949). ХVI з’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 25–28 січня 1949 р. Матеріали з’їзду Київ : Укрполітвидав, 255 с.

Золотий час : Нариси до 95-річчя утворення ХНУМ імені І. П. Котляревського / ред. упоряд. І. І. Ганзбург (2012). Харків : Вид-во ТОВ «С.А.М.». 400 с.

Історія радянської держави (1917–1991) : навчальний посібник (2007) / В. В. Іваненко та ін. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. 575 с.

Історик і влада : монографія / І. І. Колісник, В. А. Смолій (2016). Київ : Ін-т історії України НАН України. 543 с.

Костырченко Г.В. (1994). В плену у Красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие. Документальное исследование. Москва : Международные отношения. 400 с.

Новітня історія України, 1900–2000 : навчальний посібник / А. Г. Слюсаренко та ін. (2002). Київ : Вища школа. 719 с.

Поляков Ю. А. Историческая наука: люди и проблемы. Москва : РОССПЭН, 1999. 455 с.

Попов В. М. (1968). Учені вузів Української РСР. Київ : Вид-во Київського університету. 516 с.

Харьковский институт искусств имени И. П. Котляревського 1917–1922. Харьков : Изд-во Харьковского института искусств им. И. П. Котляревського. 445 с.

Харківський державний університет імені І. П. Котляревського Pro Domo Mea : Нариси. До 90 річчя з дня заснування Харківського Державного університету мистецтв імені І. П. Котляревського / ред. : Т. Б. Вєркіна та ін. (2007). Харків : Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Фролов, С. В. (2022). РОЗВИТОК КАФЕДРИ СУСПІЛЬНИХ НАУК ХАРКІВСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945–1955 РОКИ). Культурологічний альманах, (4), 78–85. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.9

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ