РОЗВИТОК КАФЕДРИ СУСПІЛЬНИХ НАУК ХАРКІВСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945–1955 РР.)

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Фролов

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.13

Ключові слова:

суспільні науки, тоталітаризм, культ особи, «холодна війна», космополітизм, Харківський театральний інститут

Анотація

Мета роботи. У статті досліджено розвиток кафедри суспільних наук Харківського театрального інституту у перше повоєнне десятиліття, період, на який припав апофеоз тоталітарного режиму та культ особи Й. Сталіна. Проаналізовано навчально-методичну та наукову діяльність викладачів кафедри, основні напрями наукових досліджень. Методи дослідження. У написанні статті були використані такі спеціальні історичні методи: історично-генетичний, який дозволив дослідити процес розвитку кафедри у повоєнні роки, зміни у кадровому складі, у програмах курсів та їх реєстрів. Нами використовувався історико-біографічний підхід, який дозволив проаналізувати кадровий склад кафедри, його професійно-освітній рівень, а також метод структурного аналізу, який дозволив реконструювати структуру кафедри у досліджувані роки. Результати. Досліджено розвиток суспільних наук у конкретний час, пов’язаний з початком «холодної війни», яка вплинула на розвиток суспільних наук у СРСР та інших країнах. Наукова новизна полягає в тому, що у статті вперше на основі архівних та інших джерел проаналізовані навчально-методична, наукова діяльність та кадровий склад кафедри суспільних наук Харківського театрального інституту у 1945–1955 роки. Ідеологічні кампанії 40–50-х років ХХ ст. негативно вплинули на розвиток суспільних наук, у тому числі і на діяльність харківських суспільствознавців та істориків. Висновки. В умовах протистояння між СРСР та США кафедрам суспільних наук надавалась особлива роль у викритті «буржуазної ідеології», боротьби з «антипатріотизмом» та космополітизмом. Суспільствознавча вузівська наука в досліджуване десятиліття розвивалась в єдиному потоці всієї радянської науки. Значний вплив на її розвиток мали рішення партії та уряду з ідеологічних питань, спрямовані на вдосконалення процесу викладання у вигідному для влади напрямі. Водночас цей період був пов’язаний з поступовим удосконаленням навчально-методичної та науково-дослідницької роботи. Більш жорсткі вимоги ставилися до якості дисертаційних робіт, наукової актуальності, тематики досліджень, розширялось коло досліджуваних тем. Всі ці зміни можна побачити на прикладі діяльності кафедри суспільних наук Харківського театрального інституту.

Посилання

Барсенков А.С. (2003). История России. 1938–2002 : учебное пособие / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин. Москва : Аспект-Пресс. 540 с.

Добрускин М.Е. (1952). Новая интеллигенция в странах народной демократии. Вопросы философии. № 1. С. 85–102.

Добрускин М.Е. (1951). В интересах идейного воспитания студенчества. Советское искусство. 24 октября. С. 2.

Звіт про роботу Харківського театрального інституту за 1951/1952 навч. рік. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 6066. Оп. 1. Спр. 32. 93 арк.

Звіт про роботу Харківського театрального інституту за 1953/1954 навч. рік. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 6066. Оп. 1. Спр. 49. 80 арк.

Звіт про роботу Харківського театрального інституту за 1954/1955 навч. рік. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 6066. Оп. 1. Спр. 56. 52 арк.

Золотий час: Нариси до 95-річчя утворення ХНУМ імені І.П. Котляревського / ред. упоряд. І.І. Ганзбург. Харків : Вид-во ТОВ «С.А.М.», 2012, 400 с.

ХVI з’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 25–28 січня 1949 р. Матеріали з’їзду. Київ : Укрполітвидав, 1949. 255 с.

Іваненко В.В. (2007). Історія радянської держави (1917–1991) : навчальний посібник / В.В. Іваненко, А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2007. 575 с.

Історик і влада : монографія / І. Колісник, В. Смолій. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. 543 с.

Матеріали про роботу кафедр Харківського театрального інституту за 1949/1950 навч. рік. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 6066. Оп. 1. Спр. 20. 64 арк.

Костырченко Г.В. (1994). В плену у Красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие. Документальное исследование. Москва : Международные отношения. 400 с.

Новітня історія України, 1900–2000 : навчальний посібник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусев, В.М. Литвин та ін. Київ : Вища школа, 2002, 719 с.

Поляков Ю.А. (1999). Историческая наука: люди и проблемы. Москва : РОССПЭН, 1999. 455 с.

Попов В.М. (1968). Учені вузів Української РСР. Київ : Вид-во Київського університету, 1968. 516 с.

Харьковский институт искусств имени И.П. Котляревского 1917–1922. Харьков : Изд-во Харьковского института искусств им. И. П. Котляревского, 1992. 445 с.

Харківський державний університет імені І. П. Котляревського Pro Domo Mea: Нариси. До 90-річчя з дня заснування Харківського державного університету мистецтв імені І.П. Котляревського / ред. Т.Б. Вєркіна, Г.А. Абаджян, Г.Я. Батунова та ін. Харків : Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського, 2007. 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Фролов, С. В. (2022). РОЗВИТОК КАФЕДРИ СУСПІЛЬНИХ НАУК ХАРКІВСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945–1955 РР.). Культурологічний альманах, (3), 96–103. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.13