НОВІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО/РАДЯНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ВІДНОСИН: ДЕЛЕГАЦІЯ З ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ В УКРАЇНІ У ЛЮТОМУ 1949 Р.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.8

Ключові слова:

українсько-чехословацькі відносини, СРСР, Чехословаччина, Українське товариство культурних зв’язків із закордоном, делегація

Анотація

Стаття присвячена проблемі включення України до міжнародних відносин в умовах розбудови Східного блоку та формування кола країн-сателітів СРСР у Європі. Важливе місце з таких країн належало Чехословаччині, пов’язаною з Україною тривалими історичними зв’язками. Залишається маловивченим місце України у становленні та зміцненні комуністичного режиму в Чехословацькій Республіці у другій половині 1940-х рр. Мета дослідження – розкрити один з епізодів українсько/радянсько-чехословацьких відносин на прикладі візиту делегації Чехословаччини до України у 1949 р. та опублікувати нові джерела з фонду Центрального державного архіву громадських об’єднань та україніки з цієї теми. Окремі справи загального відділу фонду ЦК КПУ з грифом «таємно» містять цінні відомості про візити в Україну різних груп з Чехословаччини, різних за соціальним та професійним складом, для ознайомлення з «перевагами» радянської системи. Особливість візиту чехословацької делегації до Києва у лютому 1949 р., – у часі, коли він відбувся: минув рік з подій лютого 1948 р., коли комуністи остаточно здобули керівні позиції у Чехословаччині, у січні 1949 р. відбулося утворення Ради Економічної Взаємодопомоги, яка започаткувала новий етап відносин країн «народної демократії» з СРСР. Ще одна особливість – у джерельній презентації події, яка відбилася у декількох документах, – звітах та щоденникових записах представників (керівників і референтів) Українського товариства культурних зв’язків із закордоном (УТКЗЗ), яке опікувалося прийомом чехословацьких гостей. Проаналізовані документи розкривають місце УТКЗЗ як громадської організації у системі роботи ЦК КПУ з чехословацькими групами. Основна діяльність УТКЗЗ була спрямована на ознайомлення з радянською дійсністю та її пропаганду, а також з’ясування настроїв, вражень гостей з Чехословаччини, їх ставлення до певних подій, про що відповідні звіти направлялися до ЦК КПУ та ЦК КПРС. Представлена чехословацькій делегації ілюстрація життя українського міста і села не уповні відповідала реаліям і не давала можливості оцінити недоліки нав’язаної московським керівництвом моделі державного і суспільного ладу. Опубліковані документи доповнюють висловлені у дослідженні тези та дозволяють використати їх для порівняльних досліджень, присвячених формуванню Східного блоку у другій половині 1940-х рр., з’ясуванню ролі і місця України у цьому процесі.

Посилання

Вовканич І., Свєженцева О. (2009). Трансформаційні процеси в Чехословаччині в умовах радянської блокової політики на рубежі 40–50-х рр. ХХ ст. Проблеми всесвітньої історії. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 18. С. 81–92.

Вовканич І. (2000). Чехословаччина в 1945–1948 рр.: нарис історії перехідного періоду. Ужгород : Видавництво В. Падяка. 352 с.

Вовканич І. І. (2000). Суспільно-політичні зміни на перехідних етапах розвитку країн Східної Європи : друга половина 40-х і 90-ті роки ХХ ст. Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. Ужгород : УжДУ. С. 150−155.

Вовканич І. (2001). Нові публікації документів щодо зовнішніх чинників «антидемократичного транзиту» в Чехословаччині й інших країнах Східної Європи (1945–1950). Карпатика. Ужгород: Ліра. Вип. 9. С. 165–178.

Журба М. (2011). Громадсько-політичне протистояння у чехословацькому суспільстві (середина 40–80-х рр. XX ст.). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. Вип. 8. С. 321–336.

Журба М. (2002). За радянським стандартом : Польські селянські делегації в Україні наприкінці 40-х – на початку 50-х рр. Україна і Польща в XX столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць / За ред. П. М. Чернеги. Київ-Краків: НГ1У ім. М. П. Драгоманова. С. 195–198.

Зінько Ю. А., Калитко С. Л., Кравчук О. М., Поп І. І. (2017). Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 464 с.

Каковкіна О. (2014–2015). Болгарський напрям радянської пропаганди та Україна (друга половина 1940-х рр.). Гуржіївські історичні читання: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2015. Вип. 8–9. С. 195–199.

Каковкіна О. (2019). Іноземні делегації у Дніпропетровську та області у 1945–1959 рр. «Roxolania Historĭca = Historical Roxolania»: наук. зб. / редкол.: Ю. А. Святець (гол. ред.) та ін. Дніпро: Ліра. С. 183–205.

Кравчук О., Калитко С., Завальнюк К. (2020). З історії чесько-українських зв’язків. Перший президент Чехословацької республіки Т. Ґ. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження: матеріали всеукраїнської наукової конференції. Львів. С. 97–135.

Корсак Р. (2016). Історія українсько-чеських дипломатичних відносин: політика, економіка, туризм: історико-дипломатичне дослідження (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Ужгород. 119 с.

Корсак Р. (2016). Історія українсько-чеських міждержавних відносин (кінець ХХ – початок ХХІ століття): навчальний посібник. Ужгород. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6548/1/% D.PDF

Кріль М. (2006). Історія Словаччини : навч. посіб. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. 264 с.

Мотрук С. (2018). Історичні традиції та сьогодення української громади в Чехії. Етнічна історія народів Європи: збірник наук. праць. Київ. Вип. 56. С. 60–69. URL: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2018/56/articles/9.pdf

Мотрук С. (2010). Політичні кризи в Чехословаччині другої половини ХХ ст.: погляд із сьогодення. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвід. зб. наук. пр. Вип. 19. С. 71–86.

Мушинка М. (2005). Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів: історико-архівні нариси. Державний комітет архівів України, Асоціація україністів Словаччини, Наукове товариство ім. Шевченка у Словаччині. Київ. 160 с.

Палієнко М. (2001). Українські архівні центри за кордоном: Історіографічний аспект проблеми. Вісник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Історія. Київ. Вип. 54. С. 42–46.

Ткаченко І. (2013). Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ. Вип. 4. С. 260-271.

Фролова В. (2022). Чехословацькі делегації кін. 1940-х рр. в Україні: у витоків нового етапу українсько-чехословацьких відносин. Шевченківське літо – 2022: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 31 липня 2022 року. Київ, Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. С.168–171.

Худіш П. (2016). Закарпаття в контексті чехословацько-радянських відносин (1944–1948 рр.) : дис. … канд. іст. н.: 07.00.01. Ужгород. 255 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, м. Київ (ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 1. Спр. 5823. 374 арк.

Цуп О. (2008). Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця XX – початку XXI ст.: Дис. …канд. іст. наук. Спеціальність 07.00.02. – Всесвітня історія. Тернопіль. 265 с.

Юсип-Якимович Ю. (2009). Історія Словаччини: підруч. для студ. слов`янських відділень філол. ф-тів вищ. навч. закладів. Ужгород : Гражда. 288 с.

David J., Davidová Glogarová J. (2017). Czech travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union – a neglected source for historical geography. Hungarian Geographical Bulletin. Vol. 66. P. 295–305.

Dějiny Slovenska /red. Dušan Kovač. (2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny (NLN). 434 s.

Halamová V. (2014). Propaganda: The Instrument of The Communist Regime in Czechoslovakia 1948–1953. Translation Kevin Fitzpatrick, 2015. Published by EL-PRESS: Lublin. URL: https://www.academia.edu/11196103/Propaganda_The_Instrument_of_The_Communist_Regime_in_Czechoslovakia_1948_1953&nav_from=3fa9c1f0-12d5-4b20-a284-b3e9fc27c0b1&rw_pos=0

Kaplan K. (2007). Proměny české společnosti 1948–1960. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 313 s.

Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948 : kolektívna monografia (2015). Sokolovič Peter and other. Trnava; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. 822 p.

Rychlík J. (2022). Československo v období socialismu 1945–1989. Praha : Vyšehrad. 416 s.

Syrný M. (2010). Slovenski democrati ‘44–48. Kapitoly z dejin Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944–1948. Banska Bystrica. 403 s.

Zilynskyj Bohdan (2012). Ukrajinci na českém území a československo-ukrajinské vztahy v letech 1944–1949 [The Ukrainians on the Czech Territory and the Czechoslovak-Ukrainian Relations 1944–1949]. Disertační práce ńkolitel doc. PhDr. Luboń Ńvec, CSc. Praha. 349 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Фролова, В. С. (2023). НОВІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО/РАДЯНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ВІДНОСИН: ДЕЛЕГАЦІЯ З ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ В УКРАЇНІ У ЛЮТОМУ 1949 Р. Культурологічний альманах, (3), 65–77. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.8

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ