КУЛЬТУРА ПАМ’ЯТІ У МИСТЕЦЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ «ВІЙНА В УКРАЇНІ: ВІЗУАЛЬНІ ВИМІРИ ПАМ’ЯТІ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.43

Ключові слова:

культура пам’яті, воєнне мистецтво, візуальна мова, наративні практики, індивідуальна і колективна пам’ять, культурно-травматичний дискурс

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей мистецьких рефлексій культури пам’яті в умовах росій- сько-української війни. Семантичні виміри війни розкриваються у мистецтві, у різноманітті виражальних засобів сучасних медіа, нових комунікативних практиках, теоретичних розвідках феномену пам’яті у куль- турно-травматичному дискурсі. У комунікативному проєкті «Війна в Україні: візуальні виміри пам’яті» (на матеріалі мистецької акції ВОЛЬНАНОВА) відстежено особливості впливу мистецьких рефлексій на взаємо- дію індивідуальної і колективної пам’яті. Метою статті є розкриття особливостей культури пам’яті у кому- нікативних проєктах, що звернено до мистецьких рефлексій подій російсько-української війни. Методологія дослідження спирається на культурологічний, аксіологічний, герменевтичний підходи, що дозволяє гранич- но широко дослідити культуру пам’яті під час війни у міждисциплінарних контекстах зокрема у культурно- травматичному дискурсі. Наукова новизна полягає в тому, що охарактеризовано зміни в емоційній культурі та культурі пам’яті українців протягом року війни, обгрунтовано комунікативну, просвітницьку, культурот- ворчу та терапевтичну роль мистецьких проєктів, що присвячено осмисленню війни у візуальних образах. У процесі дослідження автори дійшли висновку, що у полі візуальних образів, побудованих на наративах війни, індивідуальне і колективне узгоджуються у динамічному комунікативному дискурсі травми війни, що дає імпульс для розкриття екзистенційних переживань як авторів, так і глядачів, подолання детермінованих травмами війни режимів мовчання та емоційної стагнації, сприяє адаптації до нових умов цивілізаційних викликів, розвитку критичного мислення та здатності вирішувати концептуальні дилеми у стані культури «війна». Важливості набувають нові функції наративних практик (розширене оповідання), естетичних практик (вираження почуттів за допомогою образів), комунікативних практик (обговорення та порівняння концептів). Досліджено особливості метафоричної мови і характер поєднання різних часових і просторових вимірів пам’яті, що презентує важливу зміну в культурі пам’яті українців: перехід від вираження емоційного переживання травматичного досвіду до його осмислення у концепті, більш ширшому контексті індивідуальної історії і колективної пам’яті. Це відповідає індивідуалізму, як родовій рисі ідентичності українців та тенденціям формування нової колективності під час війни, яка заснована на живому діалозі.

Посилання

Гладун, О (2022). Міжнародна мистецька акція ВОЛЬНАНОВА. Матеріали міжнародного круглого столу «Музейна педагогіка в умовах воєнного стану» 26 травня 2022 року / за наук. ред. С. Довгого. Київ: Національний центр «Мала академія наук України». С. 134–136.

Гладун, О (2022). Міжнародна мистецька акція ВОЛЬНАНОВА як діалог світоглядів. Тези IV Міжнародної наукової конференції «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства і культурології» (16–17 листопада 2022 року). Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва. С. 49–51.

Козловець, М. (2009). Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.

Коник, А. Російсько-український конфлікт у дзеркалі ЗМІ: війна в пам’яті та війни пам’ятей: Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 45. С. 44–51.

Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл: (2019) монографія / Б. Парахонський, Г. Яворська. Київ : НІСД, 2019. 560 с.

Поліщук, Я. (2018). Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі. Чернівці: Книги – ХХІ, 2018. 272 с.

Пухонська, О. (2017). Культурна амнезія: від суспільного до літературного дискурсу незалежності: Синопсис: текст, контекст, медіа, № 1 (17), 2017. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2017_1_3 (дата звернення 20.04.2023).

Пушонкова, О. (2022). Філософія сучасної війни і місія музею. Матеріали міжнародного круглого столу «Музейна педагогіка в умовах воєнного стану» 26 травня 2022 року / За ред.С. Довгого. Київ: Національний центр «Мала академія наук України». С. 327–331.

Рікер, П. (2004). Яким має бути новий етос Європи? Дух і літера. № 13-14. С. 188–199.

Українське суспільство в умовах війни. 2022 (2022): Колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. Є. Головахи, С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 410 с.

Nora, P. (1996). Between memory and history / Realіms of Memory: Rethinking the French Past. New York, Vol. 1: Conflicts and Division. Рр. 3–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-25

Як цитувати

Пушонкова, О. А., & П’янзін, С. Д. (2023). КУЛЬТУРА ПАМ’ЯТІ У МИСТЕЦЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ «ВІЙНА В УКРАЇНІ: ВІЗУАЛЬНІ ВИМІРИ ПАМ’ЯТІ»). Культурологічний альманах, (3), 304–311. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.3.43

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ