СОЦІОКУЛЬТУРНЕ БАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ АГРЕСІЇ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.28

Ключові слова:

агресія, фрустрація, мова, культура, суспільство, світогляд

Анотація

Питання людської агресії посідає не останню сходинку в сучасній гуманітаристиці. Людині притаманні біотичні тіло та інстинкти, тому закони тваринного світу впливають на її поведінку та бажання. Сутність людини є проявом підсвідомого, яке вона намагається осягнути завдяки її здатності мислити, що напряму пов’язано з динамічними процесами взаємодії між представниками суспільства. Полісемія як наукових тверджень, так і теоретичних методологічних підходів до вивчення цього питання вказує на актуальність проблеми агресії та потребу її роз’яснення і пошуку шляхів її вирішення. Невід’ємним аспектом життя будь-якої людини є комунікація з собі подібними в рамках соціальної інтеракції, яка переважно ведеться шляхом обміну ідеями, інформацією, думками та різного роду діяльності через один з найвагоміших соціальних культурних факторів – мову. Вивчення особливостей феномену агресії найбільш широко відкривається в симбіозі різних наук з філософією. Аби визначити притаманність людській природі такої властивості, як агресія, звертаємось до історико-, психолого-, соціально-філософських трактувань стосовно даного питання. Аристотель, З. Фрейд, К. Лоренц, Ф. Ніцше, Г. Саліван, Т. Гоббс, Р. Бах, Р. Барон, К. Юнг, Д. Річардсон, К. Хорні, Т. Томашевський, В. Шапар, Й. Рітер, Л. Фойєрбах, К. Валь, Д. Доллард, Н. Міллер, Р. Сірс, Т. Адорно, Ю. Габермас, М. Горкгаймер, Л. Берковіц, Дж. Ванделло, Д. Цільманн, К. Пур’є та інші філософи занурились у ґрунтовне вивчення даного аспекту людського життя. Більшість із них схиляється до концепції взаємозалежності агресії та мови. Роль мови як соціокультурного чинника в бутті людини неоціненна. Вона проявляє себе в різних формах та переважно інтерпретує явища життя за допомогою вербального тексту, що не завжди віддзеркалює позитивні прояви індивідуальності та створює перешкоди в культурному розвитку суспільства.

Посилання

Булатов М.О. Філософський словник / Булатов М.О. Київ: Стилос, 2009. 575 с. URL: https://violity.com/ua/115307475-bulatov-filosofskij-slovnik.

Іван Огієнко. Рідна мова / Упоряд., авт. передмови та коментарів М. С. Тимошик. Київ: Наша культура і наука, 2010. 436 с.

Історія української культури: Курс лекцій (під загальною редакцією доктора історичних наук С.О. Костилєвої. Київ: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. 334 с.

Розова Т.В., Чорна Л.В. Людина. Культура. Філософія (Проблема людини в європейській філософії). Київ – Одеса: Освіта України, 2015. 328 с.

Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. 1960. Т. 3, кн. VI : Літери Ком Ле.

«Універсальний словник-енциклопедія» (УСЕ) — український словник. Головний редактор Мирослав Попович. 4-те видання, виправлене і доповнене. Львів: ТЕКА, 2006. 1432 с.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди; [редкол.: В.І. Шинкарук (голова) та ін.]. Київ: Абрис, 2002. – VI, 742 с. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf.

Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: Прапор, 2007. 640с. URL: https://archive.org/details/psyxoloh2007/mode/2up.

Berkowitz, Leonard (1989). Frustration-aggression Hypothesis: Examination and Reformation: Psychological Bulletin, 106, 59–73.

Berkowitz, Leonard (1989). Roots of aggression: A re-examination of the frustration-aggression hypothesis. New York. URL: https://www.researchgate.net/publication/321776001_Frustration-aggression_theory.

Dollard, John; Miller, Neal E.; Doob, Leonard W.; Mowrer, Orval H.; Dears, Robert R. (1939). Frustration and Agression. URL:https://psycnet.apa.org/PsycBOOKS/toc/10022.

Emerson, Ralph Waldo. (1836). Nature. Boston: James Munroe and Company. Internet Archive. URL:https://web.archive.org/web/20080304015401/http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/emerson/naturecontents.html.

Nickerson, Charlotte (2023). Frustration-Aggression Hypothesis Simply Scholar Ltd. Simply Psychology September 28, England URL:https://www.simplypsychology.org/frustration-aggression-hypothesis.html.

Joachim Ritter/Karlfried Gründer/Gottfried Gabriel (2017). Historisches Wörterbuch der Philosophie online, Schwabe Verlag, Basel,Deutschland, URL:https://www.schwabeonline.ch/schwabe-xaveropp/elibrary/start.xav?start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id%3D%27hwph_productpage%27%5D#__elibrary__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27verw.aggression%27%5D__1695155701920 ISBN:978-3-7965-3736-3 DOI: 10.24894/HWPh.57.

Sears, R.R. (1941). II. Non-aggressive reactions to frustration. Psychological Review, 48 (4), 343–346. URL:https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0059717.

Vandello, J.A., & Puryear, C. (2018). Does aggression make us human? In M. van Zomeren & J. F. Dovidio (Eds.), The Oxford handbook of the human essence, 135–146.

Wahl, K. (2010). Eine sehr lange Geschichte: Evolution der Aggression. In: Aggression und Gewalt. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2389-4_12.

Zillmann, Dolf (1979). Hostility and Aggression. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, 126–133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Як цитувати

Панчук, Л. В. (2024). СОЦІОКУЛЬТУРНЕ БАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ АГРЕСІЇ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ. Культурологічний альманах, (1), 227–234. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2024.1.28