СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.31

Ключові слова:

соціальні мережі, медіа, культура, культурна адаптація, соціалізація, міжкультурний діалог.

Анотація

Наголошено, що завдяки своїм властивостям, соціальні мережі стали дієвим чинником міжкультурної адаптації – люди використовують їх для отримання інформації про країни перебування, встановлення та підтримання стосунків, а також для того, щоб бути в курсі подій в їхніх рідних країнах. Міжкультурну адаптацію представлено як процес розвитку взаєморозуміння через взаємодію з метою підвищення рівня пристосованості до вимог нового культурного середовища. У цьому процесі люди схильні використовувати соціальні мережі для того, щоб краще інтегруватися в приймаючу культуру і підтримувати зв’язок зі своєю батьківщиною. Наголошено, що міжкультурний діалог вкрай важливий у сучасному глобалізованому і змішаному світі, де різні культури стикаються одна з одною щодня, особливо у соціальних мережах, як-от Facebook, YouTube, Twitter, та ін. Соціальні мережі, які, по суті, є веб-сервісами, дають змогу людям створювати публічний або напівпублічний профіль; формувати список користувачів, з якими вони підтримують зв’язок; переглядати й переміщатися списком своїх зв’язків і зв’язків, створених іншими людьми в межах системи. Зазначено, що зрозуміти відмінності між культурами і націями та між особливостями сприйняття «чужої» культури, а також у ставленні до нововведень якими є соціальні мережі, можна за допомогою шести «культурних вимірів» Г. Гофстеде (теорія дає змогу порівнювати культури у міжнародних масштабах) і теорії дифузії інновацій (пояснює сутність поширення ідей і технологій у різних культурах). Наведено загальновизнані чинники впливу на міжкультурну адаптацію (територія; тривалість взаємодії; мета; тип залучення до життя суспільства; частота і глибина контактів; відносна рівність статусу та прав; кількісне співвідношення; чіткі диференціюючі ознаки). У контексті дослідження культурної адаптації та соціалізації згадано про явище «культурного шоку», його характерні ознаки. Підсумовано, що конструктивний підхід до міжкультурної адаптації вимагає ставитися до неї не просто як до природного процесу освоєння нового, у даному разі нового соціокультурного середовища, а усвідомити необхідність поводження відповідно до норм певної культури. Наведено типи сприйняття нового в культурі (егоцентричні, етнорелятивні). Соціалізацію розглянуто як спосіб входження в суспільство, процес адаптації людини до оточуючого світу, який передбачає оволодіння соціальними нормами, цінностями і правилами тощо, які зумовлюють успішне існування індивіда в соціумі. Роль соціальних мереж у цьому процесі незаперечна – вони є потужним засобом об’єднання різних груп людей незалежно від відстані, крім того, вони забезпечують відмінну платформу для обміну новинами, прояву творчих здібностей та навчання.

Посилання

Біленька І. Г. (2011). "Культурний шок" і адаптація до нової культури. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Теорія культури і філософія науки. 940, вип. 41. С. 12–16. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_940_41_5 (дата звернення: 05.12.2022).

Калиновський, Ю. (2021). Аксіологічниий статус соціальних мереж як соціокультурна проблема. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції (13–14 травня 2021 р., м. Тернопіль). Тернопіль: Вектор, 2021. С. 14–18.

Кац, Х. (2016). Формування культурних трендів через інтернет-спільноти. URL : https://www.mediakrytyka. info/ohlyady-analityka/formuvannya-kulturnykh-trendiv-cherez-internet-spilnoty.html (дата звернення: 10.07.2023)

Конюкова І. Я., Сидоровська Є. А. (2022). Тенденції розвитку міжкультурної комунікації в соціальних мережах. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 4. С. 21–25.

Набієва О. (2017). Instagram: комунікація, щоденник і спільнота. URL : http://korydor.in.ua/ua/opinions/ instagram-komunikatsiya-shhodennik-i-spil-nota.html. (дата звернення: 10.02.2023).

Пришляк О. Ю. (2019). Аналіз теорії культурних вимірів Г. Хофстеде. URL : https://cutt.ly/JwzxCA79 (дата звернення: 10.02.2023).

55+ статистики, фактів і тенденцій Twitter за 2023 рік. 2023. URL : https://cutt.ly/2wzfuffg (дата звернення: 10.12.2022)

Роджерс Е. М. Дифузія інновацій. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 591 с.

Русаков С.С. (2014). Потенціал соціальних мереж в сучасному навчально-виховному процесі. Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії], випуск 2, К. НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 101–102. 10. Савицька О. В., Співак Л. М. Етнопсихологія : навч. посібн. Київ : Каравела, 2019. 264 с.

Середюк Т. Б. (2019). Теоретичні основи дослідження та особливості дифузії інновацій у секторі ІКТ. Економічний простір. Вип. 148. С. 19–36.

Смокова Л. C. (2019). Стрес акультурації, культурний шок та психічне здоров'я особистості в умовах добровільної або вимушеної міграції. URL : http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/24965/1/64-70.pdf. (дата звернення: 12.12.2022)

Статистика та тенденції соціальних мереж у 2023 році. (2023). URL : https://cutt.ly/FwzxBu2R. (дата звернення: 12.12.2022)

Турчин А. В. (2016). Класифікація соціальних мереж. Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23–25 листоп. 2016 р., м. Кропивницький. Кропивницький, 2016. С. 206.

Georgetown University. (2010). Bridging Babel: New social media and interreligious and intercultural understanding. Retrieved 4 November 2010. URL : http://repository.berkleycenter.georgetown.edu//UGFNewSocialMedia. pdf. (date of application: 10.12.2022)

Hofstede G. (2014). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Readings in Psychology and Culture. Vol. 2, № 1. DOI: 10.9707/2307-0919.1014.

Oberg K. (1960). Cultural Shock: Adjustment to new cultural environments. Practical Anthropology. № 7. Pp. 177–182.

Rosen D., Stefanone M. A., Lackaff D. (2010). Online and offline social networks: Investigating culturallyspecific behavior and satisfaction. In Proceedings of the 43rd Hawai`i International Conference on System Sciences. New Brunswick: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE). URL : https://www.academia.edu/325640/Online_and_Offline_Social_Networks_Investigating_Culturally_Specific_Behavior_and_Satisfaction (date of application: 10.01.2023)

Top 50 Mark Zuckerberg Quotes. [without a year]. URL : https://quotefancy.com/quote/1482263/Mark- Zuckerberg-If-Facebook-were-a-country-it-would-be-the-8th-most-populated-in-the. (date of application: 10.01.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-19

Як цитувати

Гаврилюк, О. П. (2023). СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Культурологічний альманах, (2), 225–231. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.31

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ