Приклад оформлення

УДК 316.77:004.77:7.012
Культурологія

 

Дерман Ліля Миколаївна,
кандидат філософських наук, доцент,
завідувач кафедри дизайну та реклами
історико-філософського факультету
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
orcid.org/_________
liliya.derman@gmail.com

 

НОВІ СОЦІАЛЬНІ МЕДІА В ДИЗАЙНІ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ

   У роботі досліджено дискурс соціальних медіа та їх основні характеристики. Визначено потенціал нових соціальних медіа як засобу формування громадської думки суспільства […]
   Ключові слова: соціальні медіа, комунікація, дизайн, інформаційне поле.

Derman Lilia,
Ph.D., Associate Professor,
Head of the Department of Design and Advertising
National Pedagogical Dragomanov University
orcid.org/_________
liliya.derman@gmail.com

 

NEW SOCIAL MEDIA IN DESIGN: SOCIOCULTURAL AND COMMUNICATIVE ASPECTS

   The article considers the discourse of social media and their basic characteristics. The author determines the potential of new social media as a means of forming public opinion in society […]
   Key words: social media, communication, design, media space.

 

   Активне впроваджування нових технологій переформатовує медійні практики та звичні форми обміну інформацією. Усе це сприяє появі нового контенту та його подачі для користувачів, розширюючи можливості співпраці різних сфер... (Бистрицький, 2020, с. 5).

 

Список використаних джерел:

Бистрицький Є. (2020). Культура і комунікація в глобальному світі. К. : Дух і літера. 416 с.

References:

Bystrytskyi Ye. (2020). Kultura i komunikatsiia v hlobalnomu sviti [Culture and communication in the global world]. К. : Dukh i litera [in Ukrainian]. 416 s.