Вимоги до статей

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.

Елементи тексту:

Індекс УДК. Розміщують у верхньому лівому кутку першої сторінки. Індекс УДК автор визначає самостійно (або за допомогою працівників бібліотеки).

Назва статті. Має бути короткою (до 14 слів) і точно відображати її зміст. Скорочення та абревіатури у назві не допускаються.

Відомості про авторів. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю). Вчений ступінь і звання, посада, місце роботи, номер ORCID, адреса електронної пошти. За наявністю Scopus-Author ID, Researcher ID. Інформація подається українською та англійською мовами.

Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна.

Основний текст статті. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

Список використаних джерел та References оформлюють згідно з вимогами міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association).

Список використаних джерел укладаються за абеткою незалежно від мови першоджерела і не нумеруються. Посилання на джерела в тексті подаються в круглих дужках із зазначенням: прізвища автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінки, з яких відбуваються запозичення (Бистрицький, 2020, с. 5).

References. Наприкінці статті окремим блоком наводиться транслітерована і перекладена англійською версія літератури. Для транслітерації україномовних праць використовуємо стандартну українську транслітерацію. Після транслітерованої назви джерела, у квадратних дужках додатково подаємо її переклад англійською. Аналогічно оформлюємо назву видання (журналу, збірника тощо). Наприкінці наводимо латиницею мову оригіналу у квадратних дужках, наприклад: [in Ukrainian]; [in Chinese]. Бажано вказувати цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) за наявності. References повністю повторює список використаних джерел, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела.

Статті, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації.

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку статей.