ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХІХ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ

Автор(и)

  • Ірина Сергіївна Дружкова

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.8

Ключові слова:

джерельна база, джерела, кредитно-банківські установи, банки, закони, преса, архівні документи, збереження документів

Анотація

Метою публікації є спроба узагальнення ролі й місця джерельної бази дослідження кредитно-банківських установ Півдня України в ХІХ ст. та визначення особливостей пошуку цієї джерельної бази. До першої групи джерел можна віднести опубліковані документи та матеріали у великому їх розмаїтті, які порівняно з іншими джерелами можна легко знайти. До цієї групи належить велика кількість статутів банків та інших видів кредитних установ, де міститься інформація про створення нових кредитних закладів і юридичні умови, за якими воно відбувалося. Умови розвитку кредитно-банківських закладів у правовому полі Російської імперії, зміни правового становища кожного виду кредитних установ можна дослідити завдяки законодавчим актам із «Повного зібрання законів Російської імперії». Досліджуваний період охоплюють частково перше та повністю друге й третє зібрання. Крім того, чинні норми законодавства в певний момент часу друкувалися у «Зведеннях законів Російської імперії», що виходили, відповідно, у 1857 р., 1887 р., 1893 р., 1902 р. До 1890-х рр. російське законодавство фактично не охоплювало діяльність приватних банкірських будинків, тому для дослідження цих закладів потрібні інші документи. Існували ще й періодичні видання – часописи місцевого значення («Новоросійський календар», «Південноросійський альманах»), спеціалізовані часописи («Журнал мануфактур і торгівлі», «Державна торгівля в різних її видах» тощо) та різні довідники («Уся Одеса», «Адрес-календар Одеського градоначальства» тощо). У цих виданнях можна почерпнути відомості про зміни у правліннях основних кредитних закладів у містах, іноді в них надавалися описи становища місцевої промисловості, торгівлі та кредиту. До другої групи джерел належить преса, пов’язана з попередніми джерелами. Це газета «Вісник фінансів, промисловості й торгівлі» за 1886–1898 рр., масив «Одеського вісника» за 1827–1858 рр. та 1860–1892 рр., газета «Відомості Одеської міської громадської управи» за 1868–1870 рр. До третьої групи джерел належать найбільш численні матеріали, що зберігаються в архівах. Джерельною базою роботи слугували фонди Державного архіву Миколаївської області, Державного архіву Одеської області, Державного архіву Херсонської області та тимчасового окупованого Державного архіву Автономної Республіки Крим. Крім того, є значний масив архівних джерел, які містяться в російських архівах, ступінь збереження в яких також викликає запитання та активізує проблему дублювання чи релокації. Четверту групу матеріалів становлять рукописні джерела, які зберігаються в бібліотеках. Матеріали, що свідчать про становище державних кредитних установ та їх діяльність у першій половині ХІХ ст., дуже важко знайти. Крім поодиноких архівних справ, можна назвати лише рукописні матеріали Одеської державної наукової бібліотеки імені Максима Горького, що стосуються діяльності приказів громадської опіки наприкінці 30-х рр. ХІХ ст. Можна зробити висновок, що джерел для розгляду історії розвитку кредитно-банківських закладів дуже багато, усі вони дуже різноманітні та не рівноцінні. На жаль, далеко не всі матеріали збереглися. Крім того, якщо порівнювати джерела за кількісним і якісним складом, то, безумовно, можна говорити про те, що джерела щодо операцій державних кредитно-банківських закладів більш репрезентативні, ніж щодо приватних установ.

Посилання

Архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Ф. 200: Скальковский А.А. Оп. 2. Д. 17: Перечень документов о Новороссийском крае.

Архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Ф. 200: Скальковский А.А. Оп. 2. Д. 52: Статистические материалы по истории Новороссийского края.

Архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Ф. 200: Скальковский А.А. Оп. 2. Д. 92: Материалы по истории Херсонской губернии, 1775–1826 гг.

Білівненко С. Джерела з історії відкупів Півдня України останньої чверті XVIII – початку XIX століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06. Київ, 2008. 20 с.

Ведомость о списанных долгах за десятилетие 1884–1894 гг. / Одесское общество взаимного кредита. Одесса : Типография Л. Нитче, 1894. 28 с.

Державний архів Автономної Республіки Крим. Ф. 71: Таврійське відділення Державного селянського поземельного банку. Оп. 2. 480 спр.

Державний архів Миколаївської області. Фонди 46–48, 51, 53, 63, 65, 66, 68, 71.

Державний архів Одеської області. Ф. 1: Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора. 252 оп.

Державний архів Одеської області. Ф. 109: Одеська контора Державного банку. Оп. 2. Спр. 2: Звіт Одеської контори Державного банку з операцій розрахункового відділу за 1908 р.

Державний архів Одеської області. Ф. 18: Одеський комерційний суд. 5 оп.

Державний архів Одеської області. Ф. 2: Канцелярія Одеського градоначальника. Оп. 1. Спр. 9: Про створення в Одесі облікової контори.

Державний архів Одеської області. Ф. 2: Канцелярія Одеського градоначальника. Оп. 1. Спр. 792: Про створення в Одесі міського кредитного товариства 1869 р.

Державний архів Одеської області. Ф. 2: Канцелярія Одеського градоначальника. Оп. 1. Спр. 2066: Про існуючі в Одесі банківські контори та будинки.

Державний архів Одеської області. Ф. 249: Земський банк Херсонської губернії. 2 оп.

Державний архів Одеської області. Ф. 4: Одеська міська дума. Оп. 33. Спр. 1153: Про створення громадських міських банків 1857–1862 рр.

Державний архів Одеської області. Ф. 4: Одеська міська дума. Оп. 45. Спр. 380: Про створення в Одесі міського кредитного товариства 1868–1873 рр.

Державний архів Херсонської області. Ф. 195: Херсонське відділення Державного банку. Оп. 1. 187 спр.

Добко Т., Шкаріна В. Джерельна база українознавчих досліджень у покажчиках змісту періодичних видань. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 2021. Вип. 60. C. 24–37. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/60.pdf.

Личный состав Крестьянского Поземельного банка и его отделений. Санкт-Петербург : Типография Е.А. Евдокимова, 1892. 49 с.

Одесский альманах на 1895 год. Одесса : Центральная типолитография, 1894. 320 с.

Отчет Бериславского общества взаимного кредита за 1911–1912 гг. Сводный баланс за 10 лет. Берислав : Типография И.Д. Шрейберга, 1913.

Отчет Государственного банка за 1863 г. Санкт-Петербург, 1864.

Отчет Николаевского коммерческого банка за 1874 г. Одесса : Типография Ульриха и Шульце, 1875. 20 с.

Отчет Одесского городского кредитного общества за 1909 год. Одесса : Типография Акционерного ЮжноРусского общества печатного дела, 1910. 40 с.

Отчеты Александрийского общества взаимного кредита за 1911–1915 гг. Александрия : Типография братьев Каменских и типография Ф.Х. Райхельсона, 1912–1916.

Отчеты государственных кредитных установлений за 1860, 1861, 1863, 1864 годы. Санкт-Петербург, 1863–1867.

Отчеты Елисаветградского общества взаимного кредита за 1908–1911 гг. Елисаветград : Порядок, 1909–1912.

Отчеты Херсонского городского общественного банка за 1910–1913 гг. Херсон : Типография приемников О.Д. Ходушкиной, 1910–1913.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. Т. 14–39. Санкт-Петербург : ТипографияІІ отд., 1830.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Т. 1–47. Санкт-Петербург : Типография ІІ отд., 1858–1867.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. 1–15. Санкт-Петербург : Типография ІІ отд., 1886–1899.

Российский государственный исторический архив. Ф. 1040: Рибопьер Александр Иванович, граф (1781–1865), управляющий Государственным коммерческим банком, председатель Заемного банка, посланник России в Турции и Пруссии, член Государственного совета. Оп. 1. Д. 45: Материалы по деятельности Крестьянского поземельного банка.

Российский государственный исторический архив. Ф. 563: Комитет финансов. Оп. 2. Д. 251: Деятельность городских общественных банков.

Российский государственный исторический архив. Ф. 583: Особенная канцелярия по кредитной части МФ. Оп. 4. Д. 223: Справка о проверке Архангельской и Одесской контор Коммерческого банка.

Сборник циркулярных распоряжений Государственного банка по его конторам и отделениям, последовавших с 1 сентября 1894 г. по 1 января 1897 г. Санкт-Петербург, 1897. 98 с.

Свод законов Российской империи. Санкт-Петербург : Типография ІІ отд., 1857, 1887, 1893. Т. 10–11. Ч. 1–2.

Справочная книжка земельного банка Херсонской губернии / под ред. П. Августинова. Одесса : Типография Францова, 1868. 21 с.

Устав Земского банка Херсонской губернии. Одесский вестник. 1864. 15 июля.

Устав Одесского городского кредитного общества. Одесса : Типография Ашкенази, 1913. 28 с.

Устав Одесского торгово-промышленного коммерческого банка. Одесса : Типография Н. Хрисогелоса, 1889. 40 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Дружкова, І. С. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХІХ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ. Культурологічний альманах, (3), 53–63. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.8