ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Ірина Василівна Вакулова

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.26

Ключові слова:

інновація, компетентнісний підхід, нормативні документи в галузі освіти, інноваційна людина

Анотація

У статті на основі компетентнісного підходу досліджено низку нормативних документів у галузі освіти на наявність інноваційного складника, а саме: стандарти вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» бакалаврського та магістерського рівнів, Державний стандарт базової освіти, освітньо-професійні та робочі програми, концепцію Нової української школи, Національну рамку кваліфікацій тощо. Встановлено певну непослідовність тенденції впровадження інновацій в освіті через часткову відсутність інноваційного компонента в зазначених документах на деяких ланках освітньої системи. Обґрунтовано необхідність доопрацювання/ корекції зазначених документів у галузі освіти. Крім того, проведено короткий теоретичний екскурс щодо понять «інновація» та «компетентнісний підхід». Визначено ключове значення формування інноваційної людини. Поняттями, що формують методологічне підґрунтя реалізації компетентнісного підходу в освітній системі, названо компетенцію, компетентність та компетентнісний підхід. Зв’язок між поняттями криється в тому, що компетентність визначають як результат набуття компетенцій. Компетентність поєднує в собі соціально-комунікативні та професійні навички. З’ясовано, що перехід до компетентнісного підходу означає зміщення акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток здатності практично діяти. Аналіз міжнародних освітянських проєктів, спрямованих на оцінку інноваційної компетентності, свідчить про необхідність суттєвого підвищення якості підготовки фахівців в Україні. Роботодавці не задоволені рівнем фахової підготовки молодих спеціалістів та зазначають низький рівень їхніх практичних навичок. З’ясовано, що метою освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних до здійснення інновацій, тоді як на першому рівні вищої освіти інноваційність не передбачається. Аналіз окремих освітніх програм в Україні показав значні прогалини у сфері їх інноваційності. Визначено, що створення, освоєння та впровадження інновацій в освіті, наявність змін в освітній системі загалом залежать від загальної державної освітньої стратегії, спрямованої на інноватизацію освітньої галузі. З’ясовано, що, незважаючи на наявний потенціал вітчизняної освіти та інноваційне спрямування України на загальнодержавному рівні, є проблеми у процесі підготовки спеціалістів, а також непослідовність інноваційної стратегії.

Посилання

Бех І. (2012). Компетентнісний підхід як освітня стратегія. Компетентнісний вимір особистісного зростання учнівської молоді: теорія, практика, досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10–11 квітня 2012 р. / ред. : Н. Побірченко, В. Пашков та ін. Запоріжжя. URL: https://lib.iitta.gov.ua/8772/1/534%20Бех.pdf (дата звернення: 02.11.2022).

Боковець О. (2021). Соціально-психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу студентів закладу вищої технічної освіти : дис. … докт. філософії. Київ. 294 с.

Дичківська І. (2012). Інноваційні педагогічні технології : підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид., доп. Київ : Академвидав. 349 с.

Дубасенюк О. (2014). Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : збірник науково-методичних праць / за ред. О. Дубасенюк. Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка. С. 12–28.

Кравець О. (2020). Робоча програма навчальної дисципліни «Друга слов’янська мова (польська)» для студентів за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.03 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно)» освітньої програми «Сербська мова та література». Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. 14 с. URL: https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Druha-mova.4-kurs.pdf (дата звернення: 01.11.2022).

Кремень В. (2013). Інноваційна людина як мета сучасної освіти. Філософія освіти. № 1(12). С. 7–22.

Кремень В. (2019). Система підтримки інноваційної діяльності: організаційне перезавантаження? Дзеркало тижня. 2019. 23 вересня. URL: https://zn.ua/ukr/science/sistema-pidtrimki-innovaciynoyi-diyalnosti-organizaciyneperezavantazhennya-323459_.html (дата звернення: 29.10.2022).

Кремень В., Луговий В., Саух П. (2020). Освіта і наука – основа інноваційного людського розвитку: пропозиції НАПН України до Стратегії людського розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук України. Т. 2. № 2. С. 1–5. URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-3 (дата звернення: 02.11.2022).

Мещерякова Н. (2020). Програма навчальної дисципліни «Методика навчання зарубіжної літератури» для студентів спеціальностей 014 «Середня освіта (мова і література (англійська))», 014 «Середня освіта (мова і література (німецька))». Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет. 11 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1nJRWiAhS--AsgDffGZ82_eXR7qSaUbOc/view (дата звернення: 01.11.2022).

Нова українська школа. (2016). Міністерство освіти і науки України : офіційний вебсайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 01.11.2022).

Оніпко В. (2012). Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін для профільної школи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 22(257). Ч. VI. С. 44–55.

Освітньо-професійна програма 035.041.01 «Мова і література (англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.04 «Германські мови і літератури (переклад включно)» / В. Якуба, В. Матвєйченко, Л. Калитюк, О. Москалець. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. 19 с. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/if/op_bak_anhl.pdf (дата звернення: 01.11.2022).

Пена Л., Ципердюк О. (2019). Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.04 «Філологія (англійська мова і література, німецька мова і література)», 035.05 «Філологія (французька мова і література)». Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 19 с. URL: https://kum.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/45/2020/03/Робоча-програма.-УМПС.-Філологія.-Інозем..pdf (дата звернення: 01.11.2022).

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (станом на 1 вересня 2021 р.) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 01.11.2022).

Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-п#Text (дата звернення: 02.11.2022).

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 25 червня 2020 р.) / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п#n12 (дата звернення: 02.11.2022).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 р. № 871 / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf (дата звернення: 09.10.2022).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 р. № 869 / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/035-Filolohiya-bakalavr.28.07-1.pdf (дата звернення: 02.11.2022).

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII (станом на 8 серпня 2021 р.) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 01.11.2022).

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р#Text (дата звернення: 01.11.2022).

Сердюк А. (2019). Робоча програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти «Друга іноземна мова (німецька)» за спеціальністю 035 «Філологія» (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет. 15 с. URL: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Druha-inozemna-mova-nimets-ka.pdf (дата звернення: 01.11.2022).

Сисоєва С. (2015). Компетентнісно зорієнтована вища освіта: формування наукового тезаурусу. Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри : колективна монографія / ред. : В. Огнев’юк, Л. Хоружа, С. Сисоєва, Н. Чернуха. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка. С. 18–45.

Соловйова Н. (2020). Програма навчальної дисципліни «Методика навчання англійської мови» для студентів IV курсу спеціальності 014 «Середня освіта (мова та література (російська))». Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет. 12 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1gUs1uz5FqzRC2myIetHnXSGdGxD18Kh/view (дата звернення: 02.11.2022).

Топчий Л., Циганок І., Делюсто М. (2021). Освітньо-професійна/наукова програма «Філологія: українська мова і література та англійська мова (переклад включно)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.01 «Українська мова і література та англійська мова (переклад включно)». Ізмаїл : Ізмаїльський державний гуманітарний університет. 16 с. URL: http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/op-035-filolohija-bakalavr-proekt-___2021.pdf (дата звернення: 01.11.2022).

Трофименко А., Крук А. (2021). Робоча програма навчальної дисципліни ООК 02 «Іноземна мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.01 «Українська мова та література». Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 17 с. URL: https://kafinmov.kpnu.edu.ua/wp content/uploads/2022/02/Іноземна_мова_-Робоча-програма_2021_філологія.pdf (дата звернення: 01.11.2022).

Хоружа Л. (2021). Соціально-психологічні аспекти переходу педагогічного знання в інновацію. Освітологічний дискурс. Т. 35. № 4. С. 103–117.

Цюняк О. (2020). Система професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності : дис. … докт. пед. наук. Київ. 517 с.

Esfandiari M., Sepora T., Mahadi T. (2015). Translation competence: Aging towards modern views. Procedia-Social and Behavioral Sciences. № 192. P. 44–53.

Salman M., Ganie S., Saleem I. (2020). The concept of competence: a thematic review and discussion. European Journal of Training and Development. Vol. 44. P. 717–742.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Вакулова, І. В. (2022). ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД. Культурологічний альманах, (3), 199–208. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.26