ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1990-ТІ РОКИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.8

Ключові слова:

оборонно-промисловий комплекс, реформи, озброєння, Збройні Сили України, економіка.

Анотація

У статті проаналізовано основні напрямки діяльності оборонно-промислового комплексу (ОПК) України після відновлення незалежності в 1991 році. З’ясовано, що на формування оборонної галузі впливало низка чинників, серед яких можна виокремити перехід від планових принципів управління економікою до ринкових, зміну методів керівництва, несформовану нормативно-правову базу, розрив замкнених циклів виробництва. Зокрема, розглянуто причини невдалої конверсії ОПК, яка полягала в переорієнтації діяльності оборонних підприємств і науково-дослідних інститутів на виробництво цивільної продукції. Зазначено, що однією з основних помилок у реструктуризації промисловості ОПК шляхом конверсії була недооцінка комплексності та системності цього заходу. Поряд з тим окреслено особливості експортної діяльності оборонних підприємств за умов погіршення фінансово-економічного стану оборонної галузі загалом. Виокремлено чинники, що суттєво гальмували розвиток експортної діяльності. Доведено, що національна система експортного контролю України тривалий час не мала дієвих нормативно-правових актів та механізмів регулювання експорту товарів потенційного військового застосування, технологій і подвійного використання. Лише в 1997–1998 роках закладено відповідну нормативну-правову базу у галузі експортного контролю. Підкреслено, що в історії незалежної України було кілька спроб створити ефективну систему управління оборонно-промисловим комплексом шляхом створення Державного комітету України по оборонній промисловості і машинобудуванню, а згодом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії.

Посилання

Аванесова Н. Колодяжна Т. (2018). Аналітичний погляд на експортні перспективи ОПК України у контексті глобального ринку озброєнь. Вісник економіки транспорту і промисловості, 64, 109–117. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vetp_2018_64_17.

Балуєва., О. Ляшенко В. (2017). Стан та передумови відродження оборонно-промислового комплексу України. Журнал. Інвестиції: практика та досвід, 15, 76.

Бадрак В., Гончаров С., Міхненко А. (2014). Особливості реформування збройних сил та оборонно-промислових комплексів країн Центральної та східної Європи Особливості реформування збройних сил та оборонно- промислових комплексів країн Центральної та східної Європи: аналітичне дослідження / за заг. ред. В. Бадрака. Київ : ЦІАКР, 192 с.

Горбулін В, Шеховцов В, Шевцов А. (2015). Входження ОПК України в європейський оборонно-промисловий простір : наук.-аналіт. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. Київ : НІСД, 1, 5–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ spa_2015_1_3.

Грачов С., Шамара О. (2015). Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України: монографія. Київ : Видавничий дім «Артек», 14–15.

Загальна інформація. Державна компанія «Укрспецекспорт». URL: https://ukrspecexport.com/general-information.

Куцька О. (2022). Періодизація функціонування оборонно-промислового комплексу України у 1991–2021 роках. Воєнно-історичний вісник. 2022, 43(1), 3–4. DOI: 10.33099/2707-1383-2022-43-1-25-42.

Оборонне будівництво в Україні: проблемні питання розвитку ОПК й підходи до їх вирішення. (2001). Дзеркало тижня. URL: https://zn.ua/ukr/internal/oboronne_budivnitstvo__v_ukrayiniproblemni_pitannya_rozvitku__ opk_y_pidhodi_do_yih_virishennya.html.

Про звичайні збройні сили в Європі: Договір від 19 листопада 1990 року (ратиф. Постановою ВР України від 01.07.1992 р. № 2526-XII. Дата оновлення: 19.11.1999 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_314#Text.

Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII.

29 років безпеки та оборони України: від спадщини СРСР до НАТО. (2020).DefenseExpress. URL: https:// defence.ua.com/army_and_war/bezpeki_ta_oborona_ukrajini_vid_nasliddja_srsr_do_nato-1473.html.

Усаченко О. (2016). Державне регулювання процесів структурного реформування оборонної промисловості. «Електронне державне управління: удосконалення та розвитку». URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/30.pdf.

Харківщина: промисловий центр на перехресті історії. (2021). Голос України. Газета Верховної Ради. URL: http://www.golos.com.ua/article/350110.

Ярусевич А., Бондаренко О. (2020). Нормативні аспекти управління військово-промисловим комплексом після проголошення незалежності України. Міжнародна науково-практична конференція. Лісабон, 42–43. doi. org/10.36074/09.10.2020.v4.11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-18

Як цитувати

Звонко, І. М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1990-ТІ РОКИ). Культурологічний альманах, (2), 58–63. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.8

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ