ЛИТУАНІСТИЧНІ СТУДІЇ ЮЛІУША БАРДАХА (1914–2010 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.15

Ключові слова:

Юліуш Бардах, Велике князівство Литовське, кодифікація права, литуаністика, Литовські статути, унія.

Анотація

У статті проаналізовано науковий доробок вченого-історика Юліуша Бардаха (1914–2010 рр.) – одного з найбільш відомих дослідників Великого князівства Литовського. Вказано, що його життєвий шлях, наукові інтереси пов’язані з теренами, об’єднаними в межах Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Зазначено, що на формування наукового профілю Юліуша Бардаха вплинули відомі дослідники історії права – Стефан Еренкройц, Ян Адамус та медієвіст Генрих Ловмянський. Перші наукові розвідки вченого з литуаністики з’явилися вже за доби міжвоєння під час його навчання у Вільнюському університеті імені Стефана Баторія. Надалі литуаністичні студії посідали чільне місце у науковому доробку дослідника, хоча до спектра його наукових зацікавлень входили питання історії держави і права, історіографії, методології історії. Вчений був співавтором узагальнюючих робіт із зазначених проблем і осібних досліджень. Використовуючи здобутки литуаністики у польській історіографії міжвоєнного періоду, Юліуш Бардах розширив проблематику досліджень, проаналізував відомі та запровадив до наукового обігу раніше невивчені історичні джерела, запропонувавши власне бачення джерелознавчих проблем. Основна увага звернена ним на функціонування політичного і суспільного механізму Великого князівства Литовського, соціальну структуру населення, причини та наслідки унійних процесів, історію кодифікації литовського права. Застосовуючи головно позитивістські методологічні підходи, науковець показав динаміку формування територіальних меж і державотворчих процесів на теренах Великого князівства Литовського, проаналізував статус ВКЛ після укладення Кревської та Люблінської уній. Історик зауважив, що частина литовських князів, починаючи від Вітовта, виступала проти інкорпорації Литви до Польщі. Тому Кревська унія не сформувала єдину державу. Литва і Польща фактично існували самостійно зі своїми правовими нормами. Єдине, що їх об’єднувало, – особа монарха. Натомість Люблінська унія, попри опір литовських князів, призвела до інкорпорації Великого князівства Литовського Королівством Польським. Розкрито отримані ВКЛ автономні права – окрему організацію влади, судочинство, власний скарб та військо. Юліуш Бардах стверджував, що зазначені чинники визначали ступінь самостійності ВКЛ. Унійні події розглянуто ним у контексті загальноєвропейських тенденцій. Вказано, що сформовані Кревською та Люблінською уніями моделі державного устрою в тому часі були властиві іншим європейським країнам. Аналізуючи Литовські статути, вчений стверджував, що зазначені правові акти були одними з найкращих прикладів офіційно кодифікованого права у тогочасній Європі. Вони поєднували елементи звичаєвого права поліетнічної держави, писемних правових джерел, західноєвропейські ідеї гуманізму. Вказано, що з наукової школи Юліуша Бардаха вийшло покоління дослідників-литуаністів, котрі продовжили справу свого вчителя.

Посилання

Василенко В. (2006) Східнослов’янська литуаністика: від «практичної історії» до критичних студій. Український гуманітарний огляд. Випуск 12. С. 9–36.

Bardach J. (1953) Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego. Historia Polski do r. 1466. Warszawa: PWN. S. 79–170.

Bardach J (1960) Z praktyki kancelarii litewskiej za Zygmunta I Starego. Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane R. Grodeckiemu w 70-lecie urodzin. Warszawa: PWN. S. 321-352.

Bardach J. (1963) Swiecki character zwyczajowego prawa mazenskiego ludnosci ruskiej Wielkiego Ksiestwa Litewskiego (XV–XVII wiek). Czasopismo prawno-historyczne. № 1. S. 85–150.

Bardach J (1970) Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVII wieku. Białystok-Warszawa: PWN. 402 s.

Bardach J. (1970) Unia lubelska, jej geneza i znaczenie. Kultura i Społeczeństwo. № 2. S. 119–136.

Bardach J. (1974) Statuty litewskie — pomniki prawa epoki Odrodzenia. Kwartalnik Historyczny. Т.84. S. 750-780.

Bardach J. (1976) O I Statucie Litewskim. Czasopismo prawno-historyczne. Z. 2. S. 239–247.

Bardach J. (1980) Miasta na prawie magdeburskim w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV do połowy XVIII stulecia. Kwartalnik Historyczny. № 1. S. 21-51.

Bardach J. (1988) O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1988. 442 s.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. (1994) Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 655 s.

Bardach J. (1999) Statuty litewskie a prawo rzymskie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 166 s.

Bardach J. (2000) Prawo lietewskie w Koronie Królewstwa Polskiego XVII – XVIII wieku. Kultura Litwy i Polski w dziejach: tożsamość i współistnienie. Warszawa: Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury. S. 51–65.

Kosman M. (2019) W cieniu Uniwersytetu Stefana Batorego: Henryk Łowmiański i Juliusz Bardach, badacze dziejów Unii Jagiellońskiej. Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. T. 19. S. 177-194.

Sobotka R. (2018) O mediewistycznej twórczości Juliusza Bardacha. Czasopismo-Prawno-Historychne. № 65 (1). S. 363–382.

Сокальська О. В. (2017) Юліуш Бардах — історик права на перехресті епох і держав. Вісник пенітенціарної асоціації України. № 2. С.13–19.

Szlachta B. (2014) Juliusz Bardach (1914–2010). Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloсskiego, S. 77–85.

https://core.ac.uk/download/pdf/250300369.pdf (дата звернення 25. 04. 2023.)

Siewierski T. (2015) Juliusz Bardach – historyk na zakrętach dziejów. https://histmag.org/Juliusz-Bardachhistoryk- na-zakretach-dziejow-10576 (дата звернення 19. 04.2023).

Zakrzewski А. (2016) Juliusz Bardach (1914–2010). https://www.researchgate.net/publication/347573626_ Juliusz_Bardach_and_the_agenda_of_socialist_history_of_law_in_Poland ( дата звернення 22.06. 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-18

Як цитувати

Хлібовська, Г. М. (2023). ЛИТУАНІСТИЧНІ СТУДІЇ ЮЛІУША БАРДАХА (1914–2010 РР.). Культурологічний альманах, (2), 116–123. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.2.15

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ