КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.27

Ключові слова:

культура, культурологія, креативні індустрії, культурно-креативний простір, людиноцентризм, креативна трансформація, сталий розвиток

Анотація

У статті проаналізовано концептуальні підходи до визначення дефініцій креативних індустрій крізь призму культурного аналізу, що активно розширює дослідницький простір. Виокремлено структурні детермінанти, осмислення яких може мати перспективи завдяки залученню потенціалу культурологічного дискурсу комплексу питань, пов’язаних зі специфікою діяльності секторів креативних індустрій. Аргументовано, що оригінальність і унікальність культурологічного дослідження полягає в з’ясуванні синергетичних смислів детермінантів креативних індустрій, крізь призму культури як вираження нових тенденцій суспільної динаміки в контексті наріжних засад. Зазначено, що в дослідженні закцентовано увагу саме на культурному вираженні через культурологічний аналіз розгляду креативних індустрій, без применшення важливості історичного, соціологічного, філософського, правового й економічного аспектів. Артикульовано, що інтерес до потреб нового: креативних продуктів, креативних послуг і проєктів, упровадження креативних ідей, реалізації креативного процесу, креативних цінностей як інструментів культури, виникає як важливе та необхідне суспільне трансформаційне явище. Це зумовлено тим, що середовище креативних індустрій визначено як особлива модальність культурного виробництва та культурно-креативних послуг. Доведено, що з позицій культурологічного аналізу креативні індустрії доцільно розглядати як діяльність, що передбачає культурне вираження у вигляді різноманітних форм через креативність, майстерність і талант, що забезпечує креативний потенціал для формування культурного розмаїття, синергетично поєднує культуру, традиції, цінності, культуру й особистість, культуру та суспільство, інноваційні ідеї й інформаційні технології, крізь призму людиноцентризму. Отримані результати дослідження відповідають меті статті.

Посилання

Безклубенко С. Д. (2013). Про поняття культура та культуру визначення понять. Культура і мистецтво у сучасному світі. № 14. С. 6–13.

Білодід І. К. (ред.) (1970–1980). Словник української мови. Київ : Наук. думка. Т. 11 : Т – Ф. 580.

Богуцький Ю. П. (2014). Динаміка культуротворення як об’єкт дослідження. Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : збірник наукових праць. Київ : Інститут культурології НАМ України. С. 8–17.

Вартанова О.В., Шестер, І.В. (2013). Креативний менеджмент як підґрунтя розвитку креативних працівників підприємства. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. № 2. С. 30–34.

Велика сучасна енциклопедія : у 10-ти т. (2012) / уклад. А.С. Івченко. Харків : Клуб сімейного дозвілля. Т. 2 : Б – Г. С. 351 .

Гіптерс З.В. (2006). Культурологічний словник-довідник. ВД «Професіонал». 328 с.

Глосарій креативних індустрій (2018). Офіційний сайт Українського центру культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua/hlosarij-kreatyvnykh-industrij (дата звернення: 12.11.2022).

Креативні міста в Україні : офіційний сайт. URL: http://creativecities.org.ua/uk/creative-city/project (дата звернення: 12.11.2022).

Крос-культурні дослідження. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2131 (дата звернення: 11.11.2022).

Крос-культурна взаємодія: теорія, методологія, практика : монографія (2014) / за заг. ред. А. К. Солодкої. Миколаїв : Іліон. 204 с.

Культура та креативність для розуміння та розвитку (2019). Стратегія Українського культурного фонду на 2019–2021 рр. : офіційний сайт. URL: https://ucf.in.ua/ (дата звернення: 12.11.2022).

Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності. Міністерства культури та інформаційної політики України : офіційний сайт. URL: https://mkip.gov.ua/ (дата звернення: 10.11.2022).

Культурологія: термінологічний словник (2015) / ред. П.Е. Герчанівська. Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. 439 с.

Міністерство культури та інформаційної політики України : офіційний сайт. URL: https://mkip.gov.ua (дата звернення: 10.11.2022).

Пайн Дж., Гілмор Дж. (2021). Економіка вражень: битва за час, увагу та гроші клієнта. Харків : Віват. 416 с.

Пархоменко І. І. (2017). Поняття «культурні» та «креативні індустрії» у західноєвропейському науковому дискурсі й урядово-інституційних практиках Великобританії та Європейського Союзу. Українські культурологічні студії. № 1. С. 74–78.

Перерва І. М. (2021). Обґрунтування критерії креативних індустрій. Бізнес інформ. 1. Глобалізаційні процеси в економіці. С. 27–33.

Петрова І. В. (2022). Культурні та креативні індустрії: проблема визначень. Питання культурології. № 39. С. 63–77. DOI: 10.31866/2410-1311.39.2022.256902

Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо визначення поняття «креативні індустрії» (2018) : Закон України № 2778–VI від 07.10.2022 р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 (дата звернення: 10.11.2022).

Прокопенко Н., Євграфова А. (2018). Культурні індустрії в українському дискурсі: пошуки синергії смислів. Образ. № 3(29). С. 6–17.

Результати соціологічного дослідження культурних практик населення України (2021). Офіційний сайт Українського культурного фонду. 21 жовтня. URL: https://ucf.in.ua/news/21-10-2021 (дата звернення: 12.11.2022).

Русаков С. С., Ткачук Н. М. (2016). Британський та американський напрям Cultural Studies: компаративний аналіз. Гілея : науковий вісник. № 115. С. 157–162.

Сабадаш Ю. С. (2022). Концептуалізація проблеми творчості в контексті наріжних засад культурологічного аналізу. Культура і сучасність : альманах. № 1. С. 41–47.

Словник іншомовних соціокультурних термінів. Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/39/53412/260991.html (дата звернення: 10.11.2022).

Стеценко В.І. (2005). Культура в термінах від «а» до «я». Культурологічна абетка. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 174 с.

Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів : колективна монографія (2019) / за заг. ред. Ю. С. Сабадаш, ред.-укл. : Ю. С. Сабадаш, І. В. Петрова. Київ : Ліра-К. 308 с.

Сучасна культурологія: постмодернізм у логіці розвитку української гуманістики : колективна монографія (2021) / Ю. С. Сабадаш та ін. Київ. 432 с.

Термінологічний словник з культурології (2004) / авт.-уклад. : Н. Ю. Больша, Н. І. Єфімчук. Київ : МАУП. 144 с.

Філософський енциклопедичний словник. Довідкове видання (2002). Київ : Абрис. 743 с.

Шакун Н.В. (2019). До питань концептуалізації поняття культурних та креативних індустрій. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. № 2(14). С. 91–99.

Шейко В. М. (2009). Культура та глобалізація: компаративістський аналіз. Культурологічна думка. № 1. С. 73–79.

Щеглюк С. Д. (2017). Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації. Регіональна економіка. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. № 6(128). С. 143–150.

Banks M., O’Connor, J. (2009). Introduction: After the Creative Industries. International Journal of Cultural Policy. № 15(4). P. 365–374.

Creative Industries. UNESCO. URL: http:// www.unesco.org/new/en/culture/ themes/creativity/ creative-industries/(дата звернення: 10.11.2022).

Creative industry. Сambridge Dictionary. URL: https://dictionary. cambridge.org/dictionary/english/ creativeindustry (дата звернення: 10.11.2022).

Evans S. (2006). Key concepts: creative clusters. URL: http://creativeclusters.com/?page_id=1599 (дата звернення: 12.11.2022).

Kalyta T.V., Zariazhko T.V. (2019). Застосування проектної діяльності у сфері культури. Культура України. № 64. URL: https://doi.org/10.31516/2410-5325.064.13 (дата звернення: 10.11.2022).

O’Connor J. (2006). The Definition of the Cultural Industries. Manchester Institute of Popular Culture, Online. January 2006. URL: www.pedrobendassolli.com/pesquisa/icc1.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

Roodhouse S. (2006). The creative industries: definitions, quantification and practice. Cultural industries: the British experience in international perspective. № 3.2. P. 13–32. URL: efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d-nb.info/1206804327/34 (дата звернення: 12.11.2022).

Smart Guide to entrepreneurship support through clusters (2020). European observatory for clusters and industrial change. URL: https://clustercollaboration.eu/sites/ default/files/eu_initiatives/eocic_smart_guide.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

(2017). Creative management: theoretical foundations / I.I. Svydruk et al. Chorzow : Drukarnia Cyfrowa. 144 p.

Titan E. (2008). The Impact Of Cultural-Creative Industries On The Economic Growth. A Quantitative Approach Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics. № 2 (1). P. 930–935. URL: http://steconomice.uoradea.ro/ anale/volume/2008/v2-economy-and-business-administration/170.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

UK Creative Industries Taskforce (1998). Creative Industries Mapping Document. November.

UN Creative economy report “Creative Economy Outlook: Trends in international trade in creative industries”. 2019. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3 en.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

UNESCO: Creative Cities Network. URL: https://en.unesco.org/creative all for Applications 2019 cities/sites/creativecities/files/2019-uccnApplication call_application guide_en_1.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Плецан, Х. В. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. Культурологічний альманах, (4), 210–225. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.27

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ