АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.14

Ключові слова:

академічна культура, академічна доброчесність, аксіологія, система цінностей, освітня інституція

Анотація

В умовах реформування вітчизняної освіти актуалізується питання формування академічної культури, яка відображає ставлення до відносин, цінностей і способів поведінки, які є спільними для всіх членів освітнього простору. Система академічних цінностей формується відповідно до базових цінностей конкретної культури, які властиві академічній спільноті. Задані цінності визначають стиль поведінки, стиль комунікації, рівень мотивації, активність. Поняття академічної культури аналізується крізь призму аксіологічного підходу, який дозволяє простежити взаємини в академічному середовищі на мікро-, мезо- та макрорівнях. Набули осмислення фундаментальні цінності академічної культури й академічної доброчесності, на яких повинен базуватися та реалізовуватися освітній процес. Показником сформованості академічної доброчесності є усвідомлення та дотримання цінностей чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності та мужності. Зроблено висновки, що академічна культура як соціокультурне явище заснована на цінностях професіоналізму, соціальної відповідальності, самовираження та саморозвитку. З огляду на це високий рівень академічної культури, дотримання принципів академічної доброчесності стають обов’язковими умовами підвищення якості освіти.

Посилання

Андрущенко В. (заг. ред.) (2005). Філософський словник соціальних термінів. Київ ; Харків : Корвін. 672 с.

Бойченко М.І. (2019). Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація. Філософія освіти. № 1. С. 97–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2019_1_8/

Бусел В. (укл., ред.) (2004). Великий тлумачний словник української мови. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун». 1440 с.

Denek K. (2000). Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek. S. 21.

Mendoza P., Berger J. B. (2008). Academic Capitalism and Academic Culture: a Case Study Education Policy Analysis Archives. Vol. 16. № 23. P. 1–24.

Добко Т. (2014). Університет, академічна культура і забезпечення якості. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навчальний посібник / за ред. Т. Добка та ін. Львів : Манускрипт. С. 58–68.

Killinger B. (2010). Integrity: Doing the Right Thing for the Right Reason. McGill-Queen’s University Press. 221 s.

Климишин О. (2020). Герменевтика академічної доброчесності в контексті духовної парадигми психології. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 «Психологічні науки». Випуск 12(57). С. 53–64. DOI: 10.31392/NPU-nc.series12.2020.12(57).05

Кравченко О. В (2013). Культурологія у вимірах традицій академічної культури. Культура України. Вип. 42. С. 439–450.

Кремень В. (ред.) (2014). Національний освітній глосарій : вища освіта. 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. Захарченко та ін. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»». 100 с.

Пак I. (2018). Академічна культура: деякі аспекти соціологічної інтерпретації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». № 39. С. 323–326. URL: https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/10275

Pielmus C. (2016). An overview of academic culture. A study on law enforcement education. Revista academiei forţelor terestre. № 3 (83). S. 220–226. URL: https://www.armyacademy.ro/reviste/rev3_2016/Piemus.pdf

Розова Т., Чорна Л. (2018). Трансформація аксіосфери та утопія як культурна практика раннього модерну. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 2. С. 32–36.

Ромакін В. (2010). Мотивації, переконання та поведінка українських і американських студентів бакалаврату щодо норм академічної культури. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Педагогіка». Т. 136. Вип. 123. С. 34–41.

Семеног О., Вовк М. (2016). Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету : монографія. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 284 с.

Семеног О. та ін. (2017). Формування академічної культури педагога-дослідника в умовах цифрового творчого середовища. Інформаційні технології і засоби навчання. Т. 62. № 6. С. 240–251.

Хоружий Г. (2012). Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти : монографія. Тернопіль : Навчальна книга «Богдан». 320 с.

Фішман Т. (ред.) (2012). Фундаментальні цінності академічної доброчесності. Клемсон : Університет Клемсон. 39 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Кубко, В. П. (2022). АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Культурологічний альманах, (4), 118–124. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.14

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають