МОВНА КАРТИНА СВІТУ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.26

Ключові слова:

принцип лінгвістичної відносності, мовна картина світу, концептосфера, високо- та низькоконтекстні культури, мовна глобалізація

Анотація

У статті проаналізовано екстралінгвальні особливості мови, зокрема в ситуації її застосування як інструменту міжнародної комунікації. Філософсько-епістемологічний підхід дозволив проаналізувати когнітивні функції мовлення та вплив мовної картини світу на порозуміння між комунікантами. Здійснено типологізацію мов на висококонтекстні та низькоконтекстні. Перші характеризуються значною ритуалізацією мовлення й інформативним навантаженням невербаліки. А тому під час вивчення таких мов ідеться не лише про засвоєння лексики та граматики, а і про тривалу інкультурацію. Низькоконтекстні мови менш ритуалізовані, тому інтеграція в їх семіосферу є значно простішою й оперативнішою. Саме це виступає їхньою латентною перевагою в міжнародній комунікації. Водночас низькоконтекстні мови характеризуються значною внутрішньою словотворчою динамікою, тому їхні словники кількісно багатші, ніж у висококонтекстних мов. В умовах глобалізації висококонтекстні мови посилюють регіональну значущість і наративність своєї мовної картини світу, натомість низькоконтекстні – зручні як інструмент міжнародної комунікації. В епоху інтенсифікації міжкультурних взаємодій мовне питання стає все більш вагомим: по-перше, з перетворенням мови на інструмент міжнародного спілкування зазнає зміни її внутрішня концептосфера; по-друге, завдяки поширеності мови у процесах глобальної комунікації посилюються політичний вплив і міжнародна суб’єктність народу-носія. Мова зумовлює рівень солідаризації суспільства, глибину його історичної пам’яті, характер соціокультурної ідентичності. Національні мови є базовим культурним надбанням етнічної спільноти чи народу. А засобом збереження культурної різноманітності світу є передусім збереження його мовного розмаїття.

Посилання

Вайсгербер Й. (2004). Родной язык и формирование духа. Москва : Едиториал. 232 с.

Великий тлумачний словник української мови: близько 165 000 слів. (2012). Київ : Просвіта. 1316 с.

Венжинович Н. (2006). Концептуальна й мовна картини світу як похідні етнічних менталітетів. Лінгвістичні студії. № 14. С. 8–13.

Витгенштейн Л. (1994). Культура и ценность. Философские работы. Москва : Гнозис. 612 с.

Гумбольдт В. фон. (1984). Избранные труды по языкознанию. Москва : Прогресс. 400 с.

Кассирер Эрнст. (2002). Философия символических форм. Том 1. Санкт-Петербург : Университетская книга. 398 с.

Куайн В. (1996). Современная философия науки. Москва : Логос. 400 с.

Меєр Ерін. (2020). Культурна карта. Бар’єри міжкультурного спілкування в бізнесі. Київ : Наш Формат. 218 с.

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. (2005). General Conference of UNESCO at its 33rd session. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149502

Deutsches Wörterbuch. (1984). München: Deutsche Taschenbuch Verlag. URL: https://www.duden.de/woerterbuch

Dictionnaire de Français. 135 000 définitions. (2016). URL: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue

Ethnologue. (2022). What are the top 200 most spoken languages? URL: https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200

Jafarova, K. (2021). The role of extralinguistic factors in interlingual relations and theoretical issues of interference. Linguistics and Culture Review. № 5(1). P. 43–52. DOI: 10.37028/lingcure.v5n1.415

Hall T. Edward. (1959). The Silent Language. New York : Doubleday & Company. 242 p.

Hornikx Jos. (2017). The Influence of High-Low-Context Culture on Perceived Ad Complexity and Liking. Journal of Global Marketing. Vol. 30. P. 228–237. DOI: 10.1080/08911762.2017.1296985

Goddard Cliff, Wierzbicka Anna. (2014). Words and Meanings: Lexical Semantics across Domains, Languages, and Cultures. OUP Oxford : OUP. 314 р.

Кushmar L. (2019). Interrelation between conceptual and linguistic worldviews (based on the economic lexical item “CLIENT”). Psycholinguistics. № 25 (2). P. 164–180. DOI: 10.31470/2309-1797-2019-25-2-164-180

Noack Rick, Gamino Lazaro. (2015). The world’s Languages, in 7 maps and charts. The Washington Post. April 23. URL: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/04/23/the-worlds-languages-in-7-maps-and-charts/

La nouvelle orthographe. (2016). Association de la nouvelle orthographe française. URL: http://www.orthographerecommandee.info/

Oxford English Dictionary Online. (2021). The definitive record of the English language. URL: https://www.oed.com/

Sapir Edward. (1921). Language. An Introduction to the Study of Speech. New York : Harcourt, Brace. 125 p.

Shymko Vitalii. (2021). Discourseology of linguistic consciousness: neural network modeling of some structural and semantic relationships. Psycholinguistics. № 29(1). P. 193–207. DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-1-193-207

Shymko Vitalii. (2019). Natural Language Understanding: Methodological Conceptualization. Psycholinguistics. № 25(1). P. 431–443. DOI: 10.31470/2309-1797-2019-25-1-431-443

Whorf B.L. (1956). Language, Thoughts and Reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge : The MIT Press. 302 p.

Wierzbicka Anna. (2006). English: meaning and culture. London : Oxford University Press. 363 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Осадча, Л. В. (2022). МОВНА КАРТИНА СВІТУ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Культурологічний альманах, (4), 201–209. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.4.26

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ